Salgs- og leveringsbetingelser

​​Gældende fra 01.01.2019

​1.​ Generelt

​a. ​I salgs- og leveringsbetingelserne for LLP Vemmelev ApS bliver virksomheden benævnt med det fulde navn: LLP Vemmelev ApS.

​b.​ Modtageren af leverancer som består af produkter og ydelser fra LLP Vemmelev ApS bliver betegnet som køber.

​c.​ Alle de nævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer til en køber fra LLP Vemmelev ApS, medmindre andet er aftalt.

2.​ Priser

​a.​ Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser ekskl. moms.

​b.​ Priserne gælder ab fabrik, i så fald der ikke foreligger en skriftlig aftale om andet.

​c.​ Priserne er ekskl. emballage, med mindre andet er skriftligt bekræftet.

​​

3.​ Betalingsbetingelser

​a.​ Efter aftale.

​b.​ I så fald betalingen sker efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned, samt der yderligere pålægges et rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker.

​c.​ Køber er på intet tidspunkt berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod LLP Vemmelev ApS, der ikke er skriftligt anerkendt af LLP Vemmelev ApS. Derfor har køber ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.​ Tilbud og ordrebekræftelse

​a.​ Hvis LLP Vemmelev ApS har afgivet et tilbud, hvor der ikke er angivet en acceptfrist, vil tilbuddet bortfalde, såfremt der ikke er modtaget en accept 4 uger efter tilbuddets afsendelse.

​b.​ Det er kun ordrer, hvor køber har modtaget en ordrebekræftelse, som er bindende for LLP Vemmelev ApS.

​c.​ Hvis der laves en aftale om en ændring i den oprindelige aftale er denne ikke bindende for LLP Vemmelev ApS før dette er skriftligt bekræftet af LLP Vemmelev ApS.

​d.​ Tilbud og ordrebekræftelser gives med forbehold for opnåelse af eksport- og importbevilling, i så fald intet andet er aftalt og bekræftet af LLP Vemmelev ApS.

​​

​5.​ Returvarer

​a.​ Returvarer modtages kun hvis der en forudgående skriftlig aftale. Emballage tages ikke retur, medmindre det er europaller og rammer.

​6.​ Forsendelse, levering og forsikring

​a.​ Leveringen sker ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

​b.​ LLP Vemmelev ApS bestemmer forsendelsesmåden, såfremt LLP Vemmelev ApS skal sørge for forsendelsen.

​c.​ Opbevaring sker for købers risiko. Køber skal opbevare leverede varer hensigtsmæssigt og beskyttet mod overlast. Køber forpligter sig til at holde det leverede forsikret mod storm, brand- og vandskade for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, det ankommer til leveringsstedet, og indtil købesummen er betalt.

​d.​ Såfremt det solgte returneres til LLP Vemmelev ApS med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til LLP Vemmelev ApS i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang LLP Vemmelev ApS påføres forsendelesomkostninger m.v. er LLP Vemmelev ApS berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i køberens eventuelle krav mod LLP Vemmelev ApS. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente det reparerede eller ombytte igen hos LLP Vemmelev ApS.

​e.​ Leveringstiden er fastsat af LLP Vemmelev ApS efter bedste skøn og fremgår af ordrebekræftelsen. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, betrages en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af LLP Vemmelevs forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor LLP Vemmelev ApS.

​f. ​Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lockout eller andre force majure situationer, herundermed forbehold for mangler ved eller forsinkelse af leverance fra vores underleverandører.

​g. ​Overskridelse af leveringstiden, som ikke skyldes forsømmelse fra LLP Vemmelevs side, berettiger ikke køber til at hæve kontrakten, ligesom køber ikke frigøres for at overholde betalingsbetingelserne.

​h.​ Eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af eventuel leveringsforsinkelse, er købers egen risiko, som LLP Vemmelev ApS ikke påtager sig ansvar for.

​i.​ Hvis køber ikke er parat til at modtage leverancen iht. det aftale tidspunkt for afhentning, så opbevarer LLP Vemmelev ApS leverancen for købers regning og risiko.

​​7.​ Fejl og mangler

​a.​ Køber er forpligtet til straks efter levering at kontrollere, at følgeseddel og leverance svarer til den afgivne bestilling og skal uden ugrundet ophold til LLP Vemmelev ApS skriftlig give meddelelse om eventuelle afgivelser mellem det bestilte og den foretagne leverance. Tab som følge af mangelfuld kontrol og manglende eller for sen reklamation er LLP Vemmelev ApS uvedkommende.

​b.​ I indtil 1 år efter levering vil produkter, der i dette tidsrum som følge af konstaterede materiale-, konstruktions- eller udførelses fejl, viser sig at være ubrugbare, vil efter LLP Vemmelevs bedste skøn blive repareret, ombyttet eller krediteret, dog aldrig større end den oprindelige faktura på det aktuelle emne. Eventuelle omkostninger til fragt og nedtagning/afinstallering og opsætning/installering er LLP Vemmelevs uvedkommende.

​c.​ Ovennævnte udbedringspligt gælder ikke, i det omfang skade skyldes naturligt slid eller fejlagtig betjening eller mangelfuld opstilling og montering, der ikke er udført at LLP Vemmelev ApS.

​d.​LLP Vemmelev ApS erstatningsansvar i forbindelse med bearbejdning af produkter er begrænset til den aftalte ydelse og omfatter således ikke selve produktet.

​e.​LLP Vemmelev ApS ansvar omfatter ikke fejl og mangler, forårsaget af materiale, som køber har leveret eller konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

​f.​ Når det leverede ændres uden LLP Vemmelev ApS viden og samtykke, hæfter LLP Vemmelev ApS ikke for de derved opståede omkostninger og må endvidere betragte sig som løst fra enhver forpligtelse.

​g. ​Ukyndig behandling og unaturligt slid samt mangelfuld opstilling og montering, der ikke er udført at LLP Vemmelev ApS berettiger ikke til erstatning.

​h.​ For eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab og økonomiske følger af skadelige egenskaber, ydes der ikke nogen form for erstatning, og dette gælder, uanset om skaden skyldes uagtsomhed fra LLP Vemmelev ApS eller LLP Vemmelevs ApS folks side.

​​

8.​ Produktansvar

​a.​ I intet tilfælde er LLP Vemmelev ApS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

​​

9. ​Reklamation

​a.​ Reklamation må ske umiddelbart efter, at eventuelle fejl eller mangler er blevet konstateret. Reklamationen skal være skriftlig og beskrive hvilke mangler, som køberen påberåber sig og tilmed ikke være senere end 2 uger efter 1 års fristen, der er nævnt i pkt. 7 b.

​​

10. ​Ejendomsforbehold

​a.​ LLP Vemmelev ApS har ejendomsretten til det leverede produkt og ejendomsretten overgår først til køber når hele købesummen er erlagt.

​​

11.​ Værneting

​a.​ Tvister afgøres efter de almindelige regler i dansk ret og behandles ved civilretten i Næstved ved første instans.​

Tilmeld nyhedsbrev

​​Få de seneste tilbud og nyheder

​LLP Vemmelev ApS​

v/ Leif Petersen

Industrikrogen 3, 4241 Vemmelev

​Tlf.: 58 38 32 57

Mob.: 20 32 32 57

Mail: leif@llp.dk

CVR-nr.: 33637683​

LLP Maskinudlejning

​v/ Lone Petersen

Industrikrogen 3, 4241 Vemmelev​

​Tlf.: 58 38 20 01

Mob.: 27 63 33 36

Mail: lone@llp.dk

CVR-nr.: 11086748​