​Tilmeld nyhedsbrev

Få de seneste tilbud og nyheder

Tilmeld dig her >>

Salg og betalingsbetingelser​

Her kan du læse vores handelsbetingelser

1. Ansvarsbegrænsning.:

1.1 Efter risikoen for salgsgenstanden er overgået til køber, hæfter sælger ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

1.2 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sælgers leverandører/underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

2. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (Produktansvar).

2.1 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter pkt. 2.2 og 2.3 ikke er ansvarlig for over for køber. 2.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i købers besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvor disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som dissse produkter som følge af det solgte forårsager.

2.3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

2.4 Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.

2.5 De nævner begrænsninger i slægers ansvar gælder ikke, hvis har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

2.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Betalingsbetingelser for værksted: 14 dage netto kontant.

Betalingsbetingelser for udlejning: kontant betaling ved udlevering.​

​LLP Vemmelev ApS

v/ Leif Petersen

Industrikrogen 3

4241 Vemmelev

Tlf.: 58 38 32 57

Mob.: 20 32 32 57

Mail: leif@llp.dk 

CVR-nr.: 33637683​

LLP Maskinudlejning

v/ Lone Petersen

Industrikrogen 3

4241 Vemmelev​

Tlf.: 58 38 20 01

Mob.: 27 63 33 36

Mail: lone@llp.dk 

CVR-nr.: 11086748​